UWAGA!
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do placówki poprzez złożenie stosownego oświadczenia pobranego ze strony danego przedszkola bądź w sekretariacie placówki w terminie
od 19.03.2021 od godz. 9 15 – do 26.03.2021 do godz. 15 00.
Oświadczenie można wrzucić do skrzynki odbiorczej lub przesłać pocztą elektroniczną na adres przedszkola przedszkolenr1dzwo@wp.pl
UWAGA: nie złożenie lub złożenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola po terminie jest równoznaczne z rezygnacją przyjęcia dziecka do przedszkola.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu 236972485