STATUT

PRZEDSZKOLA NR 1

 1. JANA BRZECHWY DZIAŁDOWIE

 

 

SPIS TREŚCI

 ROZDZIAŁ   I           Postanowienia ogólne

 ROZDZIAŁ  II          Cele i zadania przedszkola

 ROZDZIAŁ  III        Sposoby realizacji zadań   przedszkola

 ROZDZIAŁ  IV        Współpraca z rodzicami

 ROZDZIAŁ  V         Organy przedszkola

 ROZDZIAŁ  VI        Organizacja pracy przedszkola

 ROZDZIAŁ  VII       Nauczyciele i inni pracownicy   przedszkola

 ROZDZIAŁ  VIII     Wychowankowie przedszkola

 ROZDZIAŁ  IX        Ceremoniał przedszkolny

 ROZDZIAŁ  X          Przepisy końcowe

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1.1. Przedszkole Nr 1 im. J. Brzechwy, zwane dalej przedszkolem, jest placówką publiczną, która:
 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

 1. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 2 w Działdowie.

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Działdowo.

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

 

 1. Przedszkole używa nazwy w pełnym brzmieniu:

    Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie

 

 

 1. 6. Przedszkole używa pieczęci o następującej treści:

    Przedszkole nr 1 im. J. Brzechwy w Działdowie

    13-200 Działdowo ul. Grunwaldzka 2

    tel. 23 697 24 85

    NIP 571-16-02-291

REGON 130005117

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2.  Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Zapewnia dzieciom  możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

 • 3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co ma umożliwić dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
  W efekcie powyższego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

 • 4. Do osiągnięcia celu wychowania przedszkolnego prowadzi realizacja niżej
  wymienionych zadań przedszkola:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)  Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności         korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawiskistotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 • 5. 1.W przedszkolu jest organizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci ze    specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z przepisami
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych
  i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

 

 • 6. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie
  bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
  i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,   rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze  terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

 4) porad i konsultacji.

 

 • 7. O objęciu dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym zajęciami specjalistycznymi, decyduje  dyrektor przedszkola.

 

§ 8. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest dobrowolne i nieodpłatne oraz wymaga zgody rodzica.

 

 • 9.Przedszkole może prowadzić dla wychowanków należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym zajęcia artystyczne lub inne zajęcia, jeżeli organ prowadzący przedszkole, na wniosek dyrektora, przyzna godziny na realizację tych zajęć.

 

 • 10. Przedszkole podejmuje działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia.

ROZDZIAŁ III

 

Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 11.1.  Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie
z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

 1. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

1)  cele edukacyjne;

2)  treści nauczania zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego;

3)  wskazówki metodyczne i warunki dotyczące realizacji programu.

 1. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród dostępnych programów lub:

1)  opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)  zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3)  zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy
  w przedszkolu.
 2. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
 3. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 4. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.
 • 12.1. Zadania przedszkola są realizowane w ciągu całego pobytu dziecka
  w przedszkolu, w szczególności w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych, uwzględniających realizację przez nauczycieli zadań wynikających z ich obowiązków.
 1. Czas przebywania dziecka w przedszkolu jest zagospodarowany według zasad:

1) konieczność odpowiedniego ułożenia i zachowania proporcji różnorodnych zajęć,
stanowiących części składowe realizacji programu wychowania przedszkolnego
przy ciągłym wspieraniu rozwoju dziecka,

2) konieczność uszanowania typowych dla wieku dziecięcego potrzeb rozwojowych,

3) konieczność uwzględniania możliwości dzieci przy organizowaniu zajęć,

4) dostosowanie zajęć do ustalonego w przedszkolu rytmu dnia.

 

 • 13. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednego lub dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia w miarę możliwości zachowanie ciągłości ich pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania danej grupy.

 

 • 14. Pomoc  psychologiczno– pedagogiczna w przedszkolu realizowana jest we
  współpracy z:

1) rodzicami wychowanków;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

zwanymi dalej „poradniami”;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 • 15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

2) dyrektora przedszkola,

3) wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4) poradni;

5) pomocy nauczyciela;

6) pracownika socjalnego;

7) asystenta rodziny;

8) kuratora sądowego;

9) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

 

 • 16.1. W przedszkolu powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno–
  pedagogicznej udzielanej wychowankom posiadającym orzeczenie o potrzebie
  kształcenia specjalnego, zwany dalej zespołem wspierającym.

 

 1. W skład zespołu wspierającego wchodzą wychowawcy grupy oraz nauczyciele
  specjaliści, zatrudnieni w przedszkolu.

 

 1. Dla wychowanków, o których mowa w ust. 1, zespół wspierający na podstawie
  orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno– terapeutyczny na okres
  wskazany w orzeczeniu.

 

 1. 4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ( IPET) zawiera:
 • zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
 • rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia, z uwzględnieniem wyników diagnozy i wniosków sformułowanych na jej podstawie;
 • formy i metody pracy z dzieckiem, w tym wykorzystania technologii wspomagających kształcenie specjalne;
 • formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami;
 • działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1, zgodnie z odrębnymi przepisami, zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka,
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,
  w tym organizowanie spotkań zespołu nie rzadziej niż raz w semestrze;

 

 1. Zespół, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy dziecku współpracuje z rodzicami dziecka lub w razie potrzeb z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz za zgodą rodziców dokonuje okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniającej ocenę efektywności udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej z udziałem innych podmiotów niż wskazane w przypisach.

 

 1. 6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

 1. 7. O ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.

 

 1. 8. Nauczyciele pracujący z dzieckiem, dla którego został opracowany indywidualny program edukacyjno– terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń w nim zawartych. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki
  z zapisem postępu w rozwoju dziecka, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności podejmowanych działań.

 

 • 17. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści w przedszkolu, prowadzą
  w szczególności:
 • obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji;
 • w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

 

 

 • 18. Indywidualizacja pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

 

 • dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka;
 • dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,
  intelektualnych i fizycznych dziecka;
 • przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności
  dziecka;
 • umożliwianiu dziecku z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego
  wyposażenia i środków dydaktycznych.

 

 • 19.W celu organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
  może być zatrudniony m.in pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta
  pedagogiczny, terapeuta integracji  sensorycznej, rehabilitant.

 

 • 20.1.Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu
  przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie
  utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym
  rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 1. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców, na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
 2. Zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.
 3. Zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.
 4. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające
  z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 5. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 6. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno– pedagogicznej.
 7. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni w tygodniu.
 8. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

 

 • 21. Zakończenie realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola.
 • 22.Dokumentację indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w odrębnie prowadzonym dla każdego dziecka dzienniku indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 • 23. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu organizowane są także zajęcia:
 • rehabilitacja;
 • zajęcia logopedyczne;
 • korekcyjno– kompensacyjne;
 • terapia integracji sensorycznej;
 • rewalidacja;
 • zajęcia z psychologiem.
 • 24.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji
  materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez współdziałanie
  z MOPS.
 • 25.1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków zawieranego w przedszkolu.
 1. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty za ubezpieczenie w ramach upustu ubezpieczyciela.
 • 26. Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu:

     1) przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 1. a) przestrzeganie liczebności grup;
 2. b) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 3. c) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 4. d) prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa i współdziałanie z instytucjami zajmującymi się zapewnieniem bezpieczeństwa;
 5. e) kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;
 6. e) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
 7. f) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 8. g) ogrodzenie terenu przedszkola;
 9. h) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 10. i) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
  i pomieszczeń gospodarczych;
 11. j) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
 12. k) wyposażenie przedszkola w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i informację o osobach upoważnionych do udzielania tej pomocy;
 13. l) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;
 14. m) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;
 15. o) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

 • 2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym , nadzór nad tym, kto wchodzi do budynku przedszkola sprawują  pracownik administracji i obsługi oraz monitoring wizyjny:
 1. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane, by uniemożliwić wejście osobom niepożądanym;

 

 1. b) W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych;

 

 1. c) W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych;

 

 1. d) W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

 

 1. e) W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych
  i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń;

 

 1. f) Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci;

 

 1. g) Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek;

 

 1. h) Podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

 

 1. i) Podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie i
  bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek kierownik wycieczki wraz z opiekunami;
 2. j) Budynek przedszkola jest strzeżony całodobowo;
 3. k) W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia Dyrektora przedszkola oraz inspektora BHP;
 4. l) Dyrektor przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący,
  o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator
  i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.
 • 27.  Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu:
 • dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30-8.30
  – ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawcy grupy;
 • osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je
  w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielowi dyżurującemu. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej;
 • do przedszkola nie powinno się przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola;
 • w przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień,  badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami;
 • nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków;
 • nauczyciel grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby;
 • ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami;
 • ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola;
 • rodzice są zobowiązani podać wychowawcy aktualny numer telefonu kontaktowego i adres;
 • wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów;
 • wycieczki całodzienne dzieci poza teren przedszkola odbywają się za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Jeżeli wycieczka stanowi formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie wymaga się zgody rodzica/pranego opiekuna;
 • na każde 10 dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę w szczególnych przypadkach na łączenie funkcji kierownika z funkcją opiekuna.
 • 28.  Zasady odbierania dzieci z przedszkola:
 • rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola;
 • rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00;
 • dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców – upoważnienie może być w każdej chwili odwołane;
 • upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego;
 • osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami;
 • rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę;
 • nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających);
 • o wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem;
 • w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;
 • gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 18.00 . Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (Komenda Powiatowa Policji     Grunwaldzka 8, telefon 997 lub 23-698-02 00);
 • w celu realizacji wniosku dotyczącego nie odbierania dziecka przez jednego
  z rodziców należy przedstawić do wglądu prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe w tym zakresie.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Współpraca z rodzicami

 

 • 29. 1. Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:
 • Zebrania o charakterze organizacyjnym lub poświęcone określonemu zagadnieniu także z udziałem zaproszonych specjalistów lub z inicjatywy rodziców organizowane co najmniej dwa razy w roku;
 • Spotkania grupowe zgodnie z planem współpracy z rodzicami ustalonym dla poszczególnych grup;
 • Dni adaptacyjne organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, umożliwiające dzieciom nowoprzyjętym i ich rodzicom kontakty z nauczycielami;
 • Zajęcia otwarte organizowane co najmniej raz w roku;
 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców zgodnie z planem współpracy z rodzicami;
 • Pisemne informacje dla rodziców odnośnie rozwoju dziecka i jego funkcjonowania, diagnozę wstępną i końcową dojrzałości szkolnej;
 • Wspólne imprezy dla dzieci i ich rodzin zgodnie z planem współpracy z rodzicami
 • Aktualne informacje zamieszczane na bieżąco na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej przedszkola
 • Ekspozycje prac dziecięcych wykonywane na bieżąco
 • Teczki kart pracy i prac plastycznych, dokumentacja z obserwacji indywidualnego rozwoju dziecka, dokumentacja udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielem w sprawach pilnych i bieżących co najmniej raz w tygodniu.
 1. Rodzice mają prawo do:
 • znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
 • otrzymywania pomocy pedagogicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
 • udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;
 • wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć;
 • wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
 • udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.
 1. Rodzice mają obowiązek:
  • regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
  • współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;
  • przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;
  • odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
  • informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
  • zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
  • znać i przestrzegać postanowień statutowych;
  • przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
  • interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
  • kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
  • zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
  • uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
  • bezzwłocznie zgłaszać nauczycielom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
  • śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
  • informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
  • dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia    dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.
  • zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
  • kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Organy przedszkola

 • 30. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor przedszkola;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.
 • 31. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.
 • 32. Dyrektor przedszkola:
 • kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;
 • jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
 • stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • stwarza warunki do działania w placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
 • jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej , opiekuńczej i innowacyjnej placówki
 • organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców
 • 33. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
 • 34.1.Dyrektor przedszkola:
 • dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego,
 • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,
 • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
 • umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 • opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,
 • skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w
 1. organizuje działalność przedszkola
 • zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym,
 • dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 • egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
 • opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,
 • dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • dokonuje raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,
 • powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,
 • odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych

3.Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników:

 • 35. Dyrektor prowadzi zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora przedszkola.  Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
 • 36. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
 • 37. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 • 38. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo–wychowawcza.
 • 39. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
 • uchwala regulamin swojej działalności;
 • zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
 • podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego;
 • podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisanego dziecka;
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
 • przygotowuje projekt statutu albo jego zmian, a w przypadku braku rady przedszkola, uchwala statut przedszkola i wprowadzane do niego zmiany;
 • ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 • 40. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
 • opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego;
 • opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • opiniuje projekt finansowy przedszkola;
 • opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;
 • opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 • wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 • opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 • opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;
 • opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
 • opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko pedagogiczno-kierownicze.
 • 41. Rada Pedagogiczna ponadto:
 • upoważnia dyrektora do obwieszczania ujednoliconego tekstu statutu, w przypadku jego nowelizacji;
 • występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
 • głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;
 • ocenia, z własnej inicjatywy, sytuację oraz stan przedszkola i występuje
  z wnioskami do organu prowadzącego;
 • wybiera swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;
 • wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 • zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
 • 42. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
 • 43. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 • 44. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które modą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • 45 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej są sporządzane w formie pisemnej i elektronicznej .
 • 46. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych
 4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału (rad oddziałowych), przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, w tajnych wyborach.
 5. W wyborach, o których mowa w ust. 5 4, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
 • szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych;
 • zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji rachunku oraz dysponowania zgromadzonymi na nim funduszami uprawnione są osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.
 • 47. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
  • uchwala regulamin swojej działalności;
  • 48. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
 • opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania placówki;
 • opiniuje podjęcie w przedszkolu działalności przez organizację lub stowarzyszenie;
 • opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 • 49. Rada Rodziców może:
 1. wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. wnioskować w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkola;
 3. wnioskować w sprawie nadania przedszkolu imienia, jego zmiany lub uchylenia;
 4. występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
 5. delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
 6. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 • 50. Zasady współpracy organów przedszkola
  1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
  2. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
  3. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
  4. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
  5. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
  6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkolu.
  7. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej.
 • 51. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.
 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
  • prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
  • przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
  • dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
  • o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Organizacja pracy przedszkola

 • 52. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

 • 53. Przedszkole jest ośmiooddziałowe, w tym: 5 oddziałów ogólnodostępnych + 1 integracyjny + 2 specjalne

 

 • 54. Przedszkole prowadzi:

1) wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 7 lat,

2) wychowanie przedszkolne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat

3) w przypadku posiadania wolnych miejsc dopuszcza się przyjęcie dzieci 2,5 letnich.

 

 • 55. 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację na zasadach powszechnej dostępności
 1. 2. Postepowanie rekrutacyjne odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkole na dany rok szkolny, w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.
 • 56.1. Do oddziałów specjalnych przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci
  z autyzmem. W przypadku większej liczby dzieci niż liczba miejsc pierwszeństwo mają dzieci posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Warunkiem przyjęcia dziecka do grupy specjalnej jest dostarczenie w postępowaniu rekrutacyjnym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. W przypadku, gdy są wolne miejsca do oddziału specjalnego może być przyjęte dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na inną niepełnosprawność, dla którego wskazane jest przebywanie w mniejszej liczebnie grupie.
 • 57. W przedszkolu przestrzega się następujących warunków i sposobów realizacji podstawy programowej: 
 1. Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.

 

 1. Podstawowym elementem codziennej pracy z dzieckiem jest zabawa.

 

 1. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy.

 

 1. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze litero podobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

 

 1. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

 

 1. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

 

 1. W każdej grupie wiekowej prowadzone są ćwiczenia gimnastyczne oraz zajęcia taneczno-rytmiczne
 2. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

 

9.W ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 1. W salach zajęć zorganizowane są kąciki stałe, np. czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny oraz kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.

 

 1. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów.

 

 1. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (kanapa, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 • 58. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

 

 • 59. 1. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem
  ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

 

 1. Liczba dzieci nie może przekraczać:
 2. w oddziale ogólnodostępnym – 25;
 3. w oddziale specjalnym – 4;
 4. w oddziale integracyjnym – 20 (w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych).

 

 • 60. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
 • 8 sal zajęć
 • gabinet logopedyczny
 • gabinet do rewalidacji indywidualnej
 • gabinet do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • salę rehabilitacyjną
 • szatnie dla dzieci
 • kuchnię oraz pomieszczenia administracyjne i gospodarcze
 • plac zabaw wyposażony w sprzęt do zabaw i ćwiczeń.
 • 61.1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania
  i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 1. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
  • z dziećmi w wieku 3 – 4 lat  – około 15 minut;
  • z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
  • 62.1. Przedszkole, na życzenie rodziców organizuje naukę religii.
 2. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo.
 • 63. 1. W przedszkolu mogą funkcjonować grupy międzyoddziałowe.
 1. 2. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
 2. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekroczyć 25.
 3. Połączone mogą być również grupy specjalne.
 4. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej.
 • 64. Nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne.
 • 65. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 

 • 66. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 • 67.
  Na podstawie ramowego rozkłada dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 • 68.1. W przedszkolu jest prowadzona dokumentacja pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą dzienniki zajęć grupowych
  w przedszkolu, w którym dokumentują przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu.

 

 1. Pedagodzy specjalni i specjaliści prowadzą dzienniki zajęć pracy indywidualnej i zespołowej z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzą dzienniki oddzielnie dla każdego wychowanka objętego tą formą edukacji.

 

 1. Przedszkole prowadzi księgę ewidencji dzieci 6 letnich spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 • 69 . W przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

 • 70. 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jest powoływany przez dyrektora przedszkola.

 

 1. 2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;

2) psycholog;

3) logopeda.

4) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

 

 1. Do zadań zespołu należy w szczególności:

 

 • ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;

 

 • nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb i jego rodziny;

 

 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów

prowadzących zajęcia z dzieckiem;

 

 • ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

 

 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

 1. Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola, albo upoważniony przez dyrektora nauczyciel.

 

 1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 • 71.1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

 

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

 

 1. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem ich rodzin lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.
 • 72. Odpłatność za przedszkole.
 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Działdowo oraz rodziców ( prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Działdowo .
 3. Opłata, o której mowa w ust. 2 podlega zwrotowi w razie nieobecności dziecka w przedszkolu.
 4. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.
 5. Opłata, o której mowa w ust. 4 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie, Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.
 6. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać w wyznaczonym terminie do 25 każdego miesiąca za dany miesiąc, przelewem na rachunek bankowy.
 7. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 2, 4 przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
 8. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie jest przelewana na wskazany przez rodzica rachunek bankowy.
 9. Rodzice dziecka będący w trudnej sytuacji mogą występować do MOPS o dopłatę za wyżywienie dziecka .
 • 73. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
 • 74. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi
  w tym względzie przepisami prawa, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 • 75. 1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

2.Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii   Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

 1. Do zakresu zadań wicedyrektora należy:
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć u nauczycieli;
 • Wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;
 • Kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej;
 • Udostępnianie rodzicom i nauczycielom informacji o formach pomocy materialnej;
 • Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
 • Przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego za staż dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
 • Opracowywanie projektu planu nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny;
 • Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;
 • Zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;
 • Nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami działającymi w przedszkolu za zgodą dyrektora i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
 • Opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego;
 • Kontrolowanie realizacji podstawy wychowania przedszkolnego;
 • Kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;
 • Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień Statutu przedszkola.;
 • Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
 • Kontrolowanie pracy pracowników obsługi;
 • Zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;
 • Wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.
 • 76. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczyciela/nauczycieli programami wychowania przedszkolnego
 • 77.1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 • otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
 • prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, art. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
 • kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
 • dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
 • tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
 • bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach, rodziców, zgodnie z ze Statutem;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
 • organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
 • aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy;
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
 • kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
 • dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 • opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
 • wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
 • przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 • przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6-letnich

 

Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

 • dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
 • tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
 • ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
 • pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
 • organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
 • wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
 • wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
 • okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;
 • unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
 • stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
 • współpracę z rodzicami, poradnią psychologiczno–pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;
 • wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
 • dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
 • udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
 • przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.
 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:
 • skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż. a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
 • do ciągłej obecności przy dzieciach – nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
 • do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
 • nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 • do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
 • nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
 • kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
 • dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
 • zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
 • usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
 • udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
 • nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola  w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 

 • 78. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych

 

 • 79. Nauczyciele, o których mowa w § 78:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą  z dziećmi niepełnosprawnymi;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi

 

 

 • 80.Do zadań logopedy należy:
 • przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej i pięcioletniej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
 • diagnozowanie dzieci z grup młodszych pod kątem wady wymowy na prośbę rodziców lub nauczyciela;
 • prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
 • udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
 • stała współpraca z nauczycielami
 • organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
 • organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 81. Do zadań psychologa w przedszkolu, należy w szczególności:
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci ,w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, i poza przedszkolnym dzieci
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 82. Zadaniem terapeuty SI jest:
 • dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak i z jego ciała;
 • eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczanie niepożądanych bodźców.

 

 • 83.Do zadań rehabilitanta należy w szczególności:
 • Wyuczenie dziecka niepełnosprawnego takich form ruchu oraz które pozwalają ma osiągniecie nowych sprawności fizycznych i utrzymanie ich możliwie jak najdłużej po zakończeniu rehabilitacji;
 • zastąpienie utraconych funkcji narządów dziecka, których prawidłowe działanie zostało zaburzone, poprzez uruchomienie innych mechanizmów fizjologicznych odpowiednich za daną funkcję (uruchomienie rezerw czynnościowych);
 • prowadzenie indywidualnej rehabilitacji ruchowej dzieci niepełnosprawnych ruchowo;

 

 

 • 84. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

 • przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

 

 • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

 

 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

 

 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

 

 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

 

 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

 

 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 

 • sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

 

 • złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

 

 • złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora przedszkola oświadczenia o stanie majątkowym.

 

 1. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

 • 85. Zadania intendentki:

1.Do zadań intendentki związanych z obiegiem pieniędzy należy:

 • pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozlicznie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora,

2.Do zadań intendentki związanych z gospodarką magazynową należą:

 • sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do programu inwentarzowego „Wyposażenie”
 • prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych w programie inwentarzowym „Wyposażenie”
 • zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,
 • racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,
 • utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych.
 1. Do zadań intendentki związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą należą:
  • przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bph. I p/poż,

2) udział w szkoleniach bhp i p/poż,

3) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,

4) zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) wykonywanie poleceń dyrektora.

 1. Do zadań intendentki związanych z żywieniem dzieci i personelu należą:

1) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców,

2) wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do programu żywieniowego „Stołówka”,

3) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,

 • prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,

5) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego  w programie „Stołówka”

6) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).

 

 • 86. Zadania kucharki:
 • uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
 • przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;
 • pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;
 • dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
 • utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;
 • pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;
 • znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
 • natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż.
 • udział w szkoleniach bhp i p/poż.
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

 

 • 87. 1. Zadania pomocy administracyjnej:
 • prowadzenie sekretariatu przedszkola zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

 

 • prowadzenie teczek akt personalnych według potrzeb placówki zgodnie z obowiązującym jednolitym wykazem akt;

 

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 • prowadzenie rejestru wyjść służbowych i prywatnych pracowników;

 

 • pomoc przy sporządzaniu sprawozdań statystycznych;

 

 • sporządzanie pism urzędowych ;

 

 • prowadzenie przedszkolnej składnicy akt;

 

 • przestrzeganie terminowości sporządzania pism, sprawozdań .

 

 1. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji wychowanków przedszkola:

 

 • prowadzenie księgi wychowanków i jej aktualizowanie;

 

 • zbieranie oświadczeń rodziców o rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu;

 

 • wydawanie i zbieranie wniosków(kart) zapisu dziecka do przedszkola;

 

 • sporządzanie wykazu dzieci do szkół zgodnie z obwodem;

 

 • wydawanie zaświadczeń rodzicom wychowanków;

 

 • Sporządzanie list odpłatności za przedszkole, monitorowanie terminowości wpłat rodziców.

 

 1. Znajomość obowiązujących przepisów i instrukcji dotyczących powierzonego

zakresu pracy.

 

 1. Współdziałanie z dyrektorem i intendentką

 

 1. Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z bieżących potrzeb i organizacji pracy placówki,

 

 1. Właściwe zabezpieczanie prowadzonej dokumentacji.
 2. Przestrzeganie wewnętrznych przepisów obowiązujących w placówce.
 3. Dbałość o powierzony sprzęt.

 

 • 88. Zadania pomocy kuchennej:
 • obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;
 • rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
 • przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;
 • pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
 • mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
 • sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;
 • wykonywanie poleceń kucharki wynikających z codziennego podziału prac;
 • zastępowanie kucharki podczas jej nieobecności;
 • znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
 • współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż.
 • udział w szkoleniach bhp i p/poż.
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

 

 • 89. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
 1. Opieka nad dziećmi:
  • pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór;
  • opieka w czasie spacerów i wycieczek;
  • pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety;
  • udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;
  • udział w dekorowaniu sali;
  • sprzątanie po „małych przygodach”;
  • pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

 

 1. Przestrzeganie przepisów BHP:
  • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;
  • zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

 

 1. Gospodarka materiałowa:
  • kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania;
  • umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;
  • zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu;
  • dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta;
  • odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

 

 1. Sprawy ogólne:
  • nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycieli;
  • dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne;
  • sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych.

 

 • 90. Do zadań woźnej należy:

 

 • utrzymanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach z wymogami higieny, codzienne wycieranie kurzu z mebli i zabawek, codzienne opróżnianie koszy na śmiecie, szorowanie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych,
 • rozdawanie posiłków  dzieciom ,
 • sprzątanie naczyń po posiłkach,
 • pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci oraz podczas spacerów i wycieczek,

 

 • pomoc w spożywaniu posiłków, rozkładanie i składanie leżaków,
 • okresowe mycie okien i drzwi, pranie firan ,
 • okresowe zmienianie ręczników i pościeli /pranie firan i ręczników/,
 • pomoc nauczycielce w przygotowywaniu pomocy do zajęć,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora

 

 • 91. Do zadań konserwatora należy:
 • systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;
 • kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektro– energetycznych, klimatyzacyjnych;
 • systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;
 • wykonywanie prac remontowo–budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;
 • dbanie o powierzony sprzęt;
 • utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;
 • udział w szkoleniach bhp i p/poż;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż.
 • wykonywanie poleceń dyrektora.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Wychowankowie przedszkola

 

Prawa i obowiązki przedszkolaka.

 • 93. 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowaniu jego godności osobistej;
 • poszanowaniu własności;
 • opieki i ochrony;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • akceptacji jego osoby.
 • indywidualnego nauczania w określonych przypadkach
 • korzystania z pomocy logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
 • szanować kolegów i wytwory ich pracy;
 • nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela;
 • szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
 • dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;
 • przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
 • sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
 • przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
 • słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

Nagrody i kary.

 • 94. W przedszkolu stosowane są formy kar i nagród ustalone z rodzicami wychowanków.

 

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 • 95.1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad 1 miesiąc,
 • zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych,
 • utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu,
 • skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 1. 2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.
 2. 3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
 3. 4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
 4. 5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.
 5. 6. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 6. 7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 7. 8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

       Wyposażenie wychowanka

 • 96. 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
 1. 2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, ( w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym ( 5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego nauczyciele wywieszają spis przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć
 2. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za ich zepsucie lub zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Ceremoniał przedszkolny

 

 • 97.
 1. Godło państwowe umieszcza się w gabinecie dyrektora, pokoju administracji oraz w salach zajęć.
 2. Podczas zajęć i uroczystości dzieci zapoznają się z właściwymi formami zachowania się wobec godła, flagi i hymnu państwowego (np. właściwa postawa, zdjęcie nakrycia głowy, zachowanie powagi).
 3. Flagę umieszcza się w miejscu widocznym, nie pochyla się jej do oddawania honorów, nie może ona w żadnym wypadku dotykać ziemi.
 4. Flaga powinna być czysta i wyprasowana, nie wolno umieszczać na niej żadnych ozdób ani napisów.
 5. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej, flagę dekoruje się kirem.
 • 98.
 1. Uroczystości przedszkolne i środowiskowe z udziałem symboli narodowych:
 • święta państwowe ;
 • uroczystości upamiętniające historyczne wydarzenia w dziejach narodu
  i społeczności lokalnej.
 1. Do obowiązków dzieci i nauczycieli należy podkreślenie galowym strojem podniosłego charakteru świąt państwowych i przedszkolnych.
 • 99.
  1. Uroczystości przedszkolne składają się z dwóch elementów:
 • części oficjalnej;

2)części artystycznej.

 1. Część oficjalna przebiega zgodnie z ceremoniałem uroczystości przedszkolnych.
 2. Do tradycji przedszkola należą imprezy i uroczystości:
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Mikołajki
 • Wigilia Świąt Bożego Narodzenia
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Powitanie wiosny – Spotkanie Wielkanocne
 • Dzień Mamy – Dzień Taty
 • Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
 • Pożegnanie absolwentów przedszkola – zakończenie roku szkolnego.

 

 

ROZDZIAŁ X

                     

                       Przepisy końcowe

 • 100. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 • 101. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu
  o jednolity rzeczowy wykaz akt i zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • 102. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
 • 103. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

 

Statut uchwalony uchwałą Nr 214/173/17 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. J. Brzechwy z dnia 15.11.2017 r. z mocą obowiązującą od 01.12.2017 r.