Opłaty za korzystanie z wyżywienia są płatne miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy:

53 1020 3541 0000 5102 0350 4370