Koncepcja pracy  przedszkola nr 1

 1. Jana brzechwy w działdowie

na lata 2017-22

                                                                 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 poz. 1658)

2.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

3.Statut Przedszkola

 

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”

 

Janusz Korczak

  

o placówce

Przedszkole Nr 1 w Działdowie ma ponad siedemdziesięcioletnia tradycję. Od 2009 roku nosi imię Jana Brzechwy. Funkcjonuje w nim pięć grup przedszkolnych ogólnodostępnych, jedna grupa integracyjna, do której uczęszczają dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i dwie grupy specjalne dla dzieci z autyzmem.

Placówka jest dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Posiadamy osiem sal do zajęć, salę do rehabilitacji oraz zajęć z integracji sensorycznej, gabinet logopedyczny, gabinet do rewalidacji indywidualnej, gabinet do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Przedszkole jest placówką, która stwarza dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym optymalne warunki rozwoju i edukacji. Nasza praca ma na celu osiągnięcie przez każde dziecko kompetencji na poziomie górnej granicy jego możliwości. Podejmowane przez nauczycieli działania są adekwatne do potrzeb i możliwości dzieci, co wynika z ciągłego monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Placówka podejmuje nowatorskie rozwiązania, czego przykładem jest realizacja wielu programów własnych, opracowanych przez nauczycieli przedszkola oraz udział w projektach czy prowadzenie innowacji pedagogicznych.

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu posiadają pełne kwalifikacje i stale podwyższają swoje kompetencje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Przedszkole podejmuje szereg działań o charakterze prozdrowotnym, proekologicznym, promuje zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie. Wychowankowie odnoszą sukcesy w konkursach wiedzy, tanecznych, sportowych, ekologicznych, plastycznych, muzycznych, otrzymując nagrody, wyróżnienia i podziękowania.

Wszyscy nauczyciele czują się współodpowiedzialni za wizerunek przedszkola, współpracują ze sobą w sytuacjach codziennych, planują pracę placówki i dążą do jak najlepszego jej wizerunku. Współpracują z rodzicami oraz instytucjami będącymi partnerami w działaniach na rzecz dzieci. Sukcesywnie podejmowane są działania mające na celu poprawę warunków pracy oraz estetyki placówki. Można stwierdzić, że przedszkole jest placówką, która zaspokaja potrzeby rozwojowe wychowanków, przyjazną dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz ich rodziców.

 

Wizja przedszkola

Przedszkole to drugi dom. To miejsce dobrej zabawy i zdobywania wiedzy. To placówka, która zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie oraz wszechstronny rozwój.

Nasze przedszkole:

 • wspiera rodziców w wychowaniu dziecka, ściśle z nimi współpracuje, uwzględnia ich oczekiwania,
 • zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji z uwzględnieniem ich podstawowych potrzeb psychicznych,
 • stwarza dzieciom możliwość odkrywania swoich talentów i zainteresowań oraz zdobywania wiedzy o otaczającym świecie,
 • buduje poczucie tożsamości narodowej, uczy patriotyzmu,
 • promuje zdrowy styl życia oraz zachowania o charakterze proekologicznym,
 • udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do roli ucznia
 • zatrudnia wykwalifikowaną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną,
 • wykorzystuje atrakcyjne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantujące wysoką jakość pracy,
 • posiada dobrą bazę, wyposażenie a estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole powinno zapewniać każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie oraz wszechstronny rozwój. Zadaniem przedszkola jest organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego w taki sposób, aby każde dziecko czuło się akceptowane, miało wsparcie w pokonywaniu trudności oraz możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.

 

Dlatego też myślą przewodnią naszych działań są słowa Janusza Korczaka:

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”

Realizując tę myśl przyjmujemy następujące cele i zadania:

 

 1. Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych, przygotowanie do roli ucznia.
 2. Inspirowanie kadry pedagogicznej do podejmowanianowatorskich działań.
 3. Doskonalenie kadry pedagogicznej, zdobywanie przez nią nowych kwalifikacji.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia i zachowań proekologicznych.
 5. Budowanie poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu.
 6. Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 7. Doposażenie i unowocześnianie bazy przedszkola.

 

Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka,

wyrównywanie szans edukacyjnych,

przygotowanie do roli ucznia

 

 1. Rozwój intelektualny:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
 • prowadzenie pracy rewalidacyjnej, korekcyjno-kompensacyjnej oraz pracy indywidualnej z dziećmi zdolnymi,
 • rozwijanie mowy dzieci pod względem słownikowym, gramatycznym oraz artykulacyjnym,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

 

 1. Rozwój społeczny:
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • stosowanie rożnych działań wychowawczych względem dzieci, które przejawiają zaburzenia w zakresie rozwoju społecznym.
 1. Rozwój emocjonalny:
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie u dzieci szacunku do swoich emocji i innych oraz akceptowania innych takimi, jakimi są;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 1. Rozwój fizyczny:
 • dbanie o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne,
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

 

Integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych

Integracja oznacza przebywanie dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi i stwarza możliwość różnorodnych, wzajemnych oddziaływań jednych dzieci na drugie.

W naszym przedszkolu integracja odbywa się poprzez:

 • wspólne oglądanie teatrzyków z rówieśnikami;
 • nawiązywanie pozytywnych kontaktów z dziećmi przez zabawę w sali i na boisku przedszkolnym;
 • wspólne spacery i wycieczki,
 • udział w imprezach okolicznościowych, w których dzieci zdrowe i niepełnosprawne podejmują działania polegające na współdziałaniu i współpracy,
 • udział w warsztatach, w rożnych grupach przedszkolnych poprzez które stwarzamy dzieciom niepełnosprawnym możliwość podejmowania różnych zadań na równi z dziećmi pełnosprawnymi, dzięki czemuuczą się kreatywnego działania i aktywnych sposobów zdobywania wiedzy,
 • Obchody Światowego Dnia Autyzmu.

 

Absolwent Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie jest dzieckiem:

 • dobrze przygotowanym do roli ucznia,
 • samodzielnym, aktywnym, ciekawym świata,
 • zdolnym do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych,
 • znającym swoje prawa, a jednocześnie potrafiącym respektować prawa innych,
 • potrafiącym pokonywać trudności i godzić się z porażką,
 • posiadającym zdolność obdarzania uwagą innych i komunikowania się z innymi,
 • mającym poczucie własnej wartości,
 • rozważnym i odpowiedzialnym.

 

 

Inspirowanie kadry pedagogicznej

do podejmowania nowatorskich działań

Tworzenie warunków do podejmowania nowatorskich działań:

 • projekty,
 • aktywizujące metody nauczania,
 • opracowywanie i kontynuacja realizacji programów własnych,
 • wdrażanie innowacji pedagogicznych.

 

Doskonalenie kadry pedagogicznej,

zdobywanie przez nią nowych kwalifikacji

 

 1. Szkolenia rady pedagogicznej.
 2. Szkolenia nauczycieli w zakresie:
 • terapia behawioralna,
 • arteterapia,
 • inne w zależności od potrzeb.

 

Promowanie zdrowego stylu życia
i zachowań proekologicznych

 

Przedszkole promuje zdrowy styl życia. Duży nacisk kładzie się na rozwijanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych u dzieci, których celem jest  podniesienie  poziomu świadomości w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych, dbałości o higienę, sprawność fizyczną  i bezpieczeństwo oraz postawę szacunku do przyrody. Należymy do grona placówek posiadających certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Chcemy w dalszym ciągu kształtować zachowania proekologiczne i prozdrowotne poprzez:

 • udział dzieci w zawodach i olimpiadach sportowych,
 • udział i organizowanie konkursów,
 • organizowanie konkursów dla przedszkoli z terenu miasta, powiatowych, ogólnopolskich oraz udział w konkursach organizowanych przez innych,
 • udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych,
 • udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez innych oraz organizowanie takich akcji,
 • zdobywanie kolejnych wyróżnień i certyfikatów, np. „Szkoła przyjazna środowisku”.

 

Budowanie poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu

 

W naszym przedszkolu kształtujemy u dzieci patriotyzm i poczucie tożsamości narodowej, dążąc do tego, aby dziecko poznało i nauczyło się kochać swój kraj i poczuło związek z rodzimą tradycją. Odbywa się to poprzez:

 • organizowanie akademii z okazji świąt narodowych – 11 listopada, Dzień Flagi,
 • zainteresowanie własną miejscowością i regionem,
 • poznanie narodowych symboli, barw i hymnu,
 • uczestnictwo w programach i konkursach o charakterze patriotycznym.

 

Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 

Przedszkole za jeden z priorytetów uważa dobrą współpracę ze środowiskiem rodzinnym. Preferuje aktywne formy udziału rodziców w życiu przedszkola, takie jak:

 • rozmowy indywidualne,
 • spotkania grupowe,
 • zajęcia warsztatowe,
 • spotkania adaptacyjne,
 • imprezy i uroczystości,
 • konkursy z udziałem rodziców,
 • zajęcia otwarte,
 • pikniki, festyny
 • pozyskiwanie rodziców do wykonywania różnych prac na rzecz przedszkola.

Propozycje, które oferujemy rodzicom naszych dzieci spotykają się z dużym zainteresowaniem i uznaniem. Rodzice włączają się w różnorodne akcje charytatywne organizowane na terenie naszej placówki między innymi: Góra Grosza, zbiórka nakrętek, zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt.

Bardzo ważna jest również współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest  integralnym elementem tego środowiska. Do tej pory współpraca ze środowiskiem była mocną stroną placówki, zatem będziemy kontynuować dotychczasowe formy współpracy, którymi były:

 • prezentacja osiągnięć placówki na łamach lokalnej prasy, na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Działdowo
 • udział w konkursach organizowanych przez lokalne instytucje oraz udział w konkursach ogólnopolskich, a także organizowanie konkursów
 • akcje charytatywne
 • współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, jak: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejska, Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Miejski Dom Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna, Szkoły Podstawowe nr 3 i 4, Zespół Szkół nr 1, Szkoła Podstawowa w Burkacie, Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Leśnictwo Lidzbark, Filice i Dwukoły, Welski Park Krajobrazowy, Koło PCK, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Gazeta Działdowska, Urząd Miasta Działdowo,
 • wydawanie kwartalnika „Ploteczki z jedyneczki”
 • występy dzieci na imprezach i uroczystościach miejskich

 

Doposażenie i unowocześnianie bazy przedszkola

 

 1. Modernizacja i bieżące remonty przedszkola.
 2. Systematyczne doposażanie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 3. Dalsza owocna współpraca ze sponsorami przedszkola, pozyskiwanie funduszy.