27 listopada 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał to prestiżowe wyróżnienie 22 przedszkolom i 32 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce. W tym zaszczytnym gronie znalazło się Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie reprezentowane na uroczystości przez Panią Dyrektor Małgorzatę Sochocką oraz Panią Małgorzatę Kowalską.

Uroczystość otworzyła Marzenna Habib, p.o dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości:

 • Iwonę Michałek ─ Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
 • Agnieszkę Ludwin ─ zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN;
 • Beatę Nawrocką ─ starszego specjalistę w DWKI MEN;
 • prof. Barbarę Woynarowską ─ przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”;
 • prof. Annę Oblacińską – kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka;
 • dr Małgorzatę Gajewską ─ adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego;
 • dr Magdalenę Woynarowską-Sołdan z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • Iwonę Sudak ─ dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;
 • dyrektorów przedszkoli i szkół oraz wojewódzkich, rejonowych, przedszkolnych i szkolnych koordynatorów programu.

Wiceminister edukacji Iwona Michałek pogratulowała laureatom otrzymania wyróżnienia. Podkreśliła, że zdrowie i edukacja są ze sobą nierozerwalnie związane. Przyznanie certyfikatu to formalne uznanie dla wysiłków całej społeczności szkolnej realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie promocji zdrowia.

Krajowe Certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” wręczyły laureatom wiceminister Iwona Michałek i prof. Barbara Woynarowska. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały przedszkola i szkoły z 13 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego. Dołączyły do grona 310 placówek, które już posiadają Krajowy Certyfikat.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.

Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.

W dniu 10.09.2019 r. Przedszkole nr 1 im Jana Brzechwy po raz czwarty uzyskało Wojewódzki Certyfikat „Przedszkole Promujące Zdrowie”.

Placówka otrzymała również nominację do Certyfikatu Krajowego.

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się na zamku w Nidzicy.

W uroczystości wzięli udział: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, wojewódzka koordynator projektu „Szkół promujących zdrowie” Anna Zdaniukiewicz, przedstawiciele placówek promujących zdrowie z całego województwa, władze samorządowe Nidzicy i wielu innych.

Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Krzysztof Ostaszewski.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną przedstawiającą działania naszej placówki w zakresie promocji zdrowia.

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
 • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Co to jest promocja zdrowia?

Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80. XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności. W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – podsta­wowym dokumencie w tej dziedzinie – promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest nieco zmodyfikowane znane hasło: Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jed­nostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

Przedszkole jest miejscem, w którym żyje i realizuje swoje różne zadania (rozwojowe, zawodowe, rodzicielskie, opiekuńcze) społeczność przedszkola. Społeczność tę tworzą wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci i ich rodzice. W przedszkolu – środowisku opieki, edukacji i pracy – istnieje wiele czynników, które mogą oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie wszystkich członków jego społeczności.

W przedszkolu promującym zdrowie

Należy wzmacniać typowe dla tego typu placówki, korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i dzieci, warunki środowiska fizycznego i społecznego oraz identyfikować i elimino­wać pojawiające się nieprawidłowości.

W przedszkolu promującym zdrowie ważne jest przygotowywanie dzieci do podejmowania świadomych działań
dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób.

W tym celu należy:

 • przekazywać dzieciom spójne i zrozumiałe dla nich informacje dotyczące zdrowia i zachowań z nim związanych,
 • pytać dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą, i brać je pod uwagę,
 • powierzać dzieciom niektóre proste zadania,
 • zachęcać dzieci do generowania pomysłów,
 • zachęcać dzieci do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi oraz tworzyć warunki do tej współpracy.

W przedszkolu promującym zdrowie kluczowym zadaniem jest inwestycja w zdrowie jego pracowników i ich kompetencje
w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Należy pomóc nauczycielom i pozostałym pracownikom w:

 • uświadomieniu sobie wartości zdrowia dla jednostki,
 • identyfikacji czynników wpływających na ich zdrowie, w tym zwłaszcza czynników związanych ze stylem życia,
 • rozwijaniu kompetencji w zakresie dbałości o zdrowie własne i innych,
 • podejmowaniu korzystnych dla zdrowia zmian w swoim stylu życia,
 • zrozumieniu koncepcji promocji zdrowia i PPZ,
 • doskonaleniu umiejętności prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Przedszkole promujące zdrowie ma niepowtarzalną szansę
edukowania rodziców w zakresie dbałości
o zdrowie własne i zdrowie ich dzieci.

Należy:

 • pozyskać rodziców do współpracy w tworzeniu PPZ na zasadzie partnerstwa,
 • pomóc rodzicom w: uświadomieniu sobie wartości zdrowia dla nich samych i ich dzieci,

identyfikacji czynników wpływających na zdrowie, w tym zwłaszcza czynników związanych ze stylem życia, rozwijaniu kompetencji wychowawczych oraz w zakresie dbałości o zdrowie własne i dzieci,

 • zachęcać rodziców do podejmowania korzystnych dla zdrowia zmian w ich stylu życia.

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

 1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w co­dziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Działania w tworzeniu przedszkola promującego zdrowie

 1. Poznanie i zrozumienie koncepcji przedszkola promującego zdrowie.
 2. Uczestnictwo i zaangażowanie pracowników przedszkola i rodziców dzieci.
 3. Działalność koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia.
 4. Planowanie działań i ich ewaluacja.
 5. Dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami i zadania­mi przedszkola.
 6. Współpraca ze społecznościąlokalną, przedszkolami i szkołami w najbliższym otoczeniu.

Źródło: M.Woynarowska-Sołdan, B.Woynarowska, Przedszkole Promujące Zdrowie, Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia,OREWarszawa 2017

W naszym przedszkolu promujemy zdrowie

Społeczność naszego Przedszkola zgadza się z stwierdzeniem „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Działania dla tworzenia przedszkola promującego zdrowie rozpoczęliśmy w roku 1999, a w roku 2001 nasze przedszkole dołączyło do wojewódzkiej sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie. Od tego czasu edukacja i promocja zdrowia na stałe została wpisana w działania naszego przedszkola.

W roku szkolnym 2017/2018 zaistniała możliwość ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. Inicjatywę zaakceptowała cała społeczność przedszkola zarówno rada pedagogiczna, jak również pracownicy niepedagogiczni oraz przedstawiciele rodziców.Na przełomie marca i kwietnia zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród pracowników, rodziców i dzieci 5-6 letnich.

Metody i techniki badawcze:

 • Obserwacja bezpośrednia
 • Analiza dokumentów
 • Wywiady
 • Badania ankietowe
 • Badania dzieci z wykorzystaniem techniki „Narysuj i opowiedz”

Badani:

 • Nauczyciele- 18/21
 • Pracownicy niepedagogiczni- 16/16
 • Rodzice dzieci- 80/151
 • Dzieci- 82/99

W związku ze zmianami kadrowymi wśród personelu skład zespołu ulegał zmianom.

Rada Pedagogiczna 30.08.2018r. powołała zespół ds. promocji zdrowia ubiegający się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie.

Koordynator – Małgorzata Sochocka  dyrektor Przedszkola

w zastępstwie -Agnieszka Kolkwicedyrektor

 1. Dorota Efczyńska- nauczyciel mianowany
 2. Marzanna Marchlewicz – nauczyciel dyplomowany
 3. Agnieszka Pazik – nauczyciel dyplomowany
 4. Aleksandra Brzozowska – nauczyciel mianowany
 5. Małgorzata Kowalska – nauczyciel mianowany
 6. Joanna Zduniak-Pietrzak – nauczyciel mianowany
 7. Paulina Ciesielska- nauczyciel kontraktowy
 8. Ewa Kordalska – nauczyciel dyplomowany (logopeda)
 9. Agnieszka Kołodyńska – samodzielny referent
 10. Dorota Zakrzewska – kucharka
 11. Małgorzata Kowalkowska – pracownik niepedagogiczny
 12. Karolina Zbrzyzna – rodzic
 13. Karolina Wrońska – rodzic
 • Na przełomie września i października 2018 r. zespół dokonał oceny poszczególnych wskaźników dla każdego z czterech standardów PPZ oraz sporządził raport końcowy z autoewaluacji. Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji odbyła się 14.11.2018 r. wśród członków społeczności przedszkola i zaproszonych gości z organizacji i instytucji współpracujących z naszym przedszkolem.

W wyniku przeprowadzonej autoewaluacji pojawiły się problemy priorytetowe, z czego  jeden uznaliśmy za najpilniejszy: Nieprawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci w zakresie jedzenia warzyw i owoców. To będzie nasz problem priorytetowy na rok szkolny 2019/20. Skoncentrowaliśmy się na nim, gdyż dotyczy dzieci i ich problemów – z punktu widzenia zespołu wydaje się on najważniejszy.  Wyniki badań stały się okazją do refleksji i zmotywowały nas do podejmowania dalszych działań w kierunku osiągania lepszych wyników w zakresie promocji zdrowia.

Wyłonione problemy priorytetowe to:

Standard pierwszy:Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

Problem priorytetowy: Niewystraczający poziom zaangażowania pracowników niepedagogicznych  i rodziców do planowania działań w zakresie promocji zdrowia.

Standard drugi:Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

Problem priorytetowy:Niewystraczający poziom zaangażowania niektórych nauczycieli w realizację zadań przedszkola.

Standard trzeci:Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

Problem priorytetowy:Nieprawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci w zakresie jedzenia warzyw i owoców.

Standard czwarty: Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Problemypriorytetowe:

 • Zbyt mała współpraca z rodzicami na etapie planowania działań wspierających kompetencje wychowawcze rodziców
 • Zbyt mała wiedza pracowników niepedagogicznych na temat koncepcji promującej zdrowie
 • Niewystarczający poziom zaangażowania seniorów w realizację zadań dotyczących edukacji zdrowotnej.

Projekt Przedszkole Promujące Zdrowie cieszy się dużym zainteresowaniem
ipozytywnym wsparciem całej naszej społeczności. Przejawia się to podczas planowania
i realizowania różnych projektów oraz programów kształtujących i wyrabiających pozytywne zachowania w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia. Większość rodziców aktywnie
i chętnie uczestniczy w życiu przedszkola, poprzez czynny udział w warsztatach, festynach, piknikach i uroczystościach mających na celu promowanie zdrowia. Ze strony rodziców otrzymujemy więc pomoc, zrozumienie i akceptację w podejmowanych działaniach.

Zaobserwowaliśmy i doświadczyliśmy również życzliwości ze strony środowiska lokalnego i różnych instytucji podczas realizacji naszych działań.

Propagujemy ideę zdrowego stylu życia, staramy się dbać o jakość pracy naszego przedszkola. Rozwijamy potencjał naszych wychowanków, upowszechniamy ich sukcesy, wspomagamy wszechstronny rozwój, staramy się zaspokajaćich potrzeby edukacyjne na różnych płaszczyznach.

WYNIKI AUTOEWALUACJI SĄ  DOSTĘPNE DO POBRANIA W WERJI POWERPOINT W PONIŻSZYM ZAŁĄCZNIKU:

JEDYNKA – PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE!