wniosek-o-przyj.-dziecka-oswiadczenia

terminy-rekrutacji

INFORMACJA DLA RODZICÓW O ZASADACH

REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2021/2022.
 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w Zarządzeniu nr 7/2021 Burmistrza Gminy-Miasto Działdowo z dnia 28 stycznia 2021r.
 1. Zasady ogólne : 
 2. W postepowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
 1. dzieci 3,4,5 i 6-letnie (urodzone w latach 2015 – 2018),
 2. dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

 zamieszkałe na terenie Gmina Miasto Działdowo.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą-Miastem Działdowo mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 3. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 4. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.
 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego: 
 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazwane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się do dyrektora wybranego przedszkola. Może być on złożony nie więcej niż do trzech wybranych przedszkoli

UWAGA : tylko jedno przedszkole może być przedszkolem pierwszego wyboru i we wszystkich złożonych wnioskach do poszczególnych przedszkoli kolejność wyboru przedszkola musi być taka sama.

UWAGA: przedszkole pierwszego wyboru nie przekazuje wniosków do pozostałych wskazanych przedszkoli. 

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów oraz oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów określone w załącznikach do wniosku.
 2. Wszystkie oświadczenia stanowiące załącznik do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola,
 4. Komisja rekrutacyjna ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Uwaga : kandydat zakwalifikowany nie oznacza, że dziecko zostało przyjęte do przedszkola.
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może;
 1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Burmistrza Miasto Działdowo o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 3. Burmistrz Miasta Działdowo w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
 1. korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 2. może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 3. może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka bądź miejscu zamieszkania.
 1. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli uczęszczania dziecka w każdym przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyznaczonym terminie podanym w harmonogramie. 

UWAGA: nie złożenie lub złożenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola po terminie jest równoznaczne z rezygnacją przyjęcia dziecka do przedszkola.

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje na wolne miejsca dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 
 2. W sytuacji uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości punktów decydujące będzie uwzględnienie zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny.
 3. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola w terminie 7 dni rozpatruje to odwołanie. 
 4. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Burmistrz Miasta Działdowo wskazuje dla dzieci nieprzyjętych dla których gmina ma obowiązek zapewnienia miejsc przedszkola dysponujące wolnymi miejscami.
 5. Zapisy dzieci do przedszkola trwają od 15 lutego do 12 marca 2021 r. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać w sekretariacie przedszkola lub na stronie przedszkola

www.przedszkolenr1dzialdowo.pl     w zakładce „Rekrutacja”

 1. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przekazujemy do przedszkola : wrzucając w kopercie do skrzynki podawczej lub podpisane i zeskanowane na maila przedszkola : przedszkolenr1dzwo@wp.pl 

W tytule maila podajemy informację : rekrutacja 2021/2022.

TERMINARZ REKRUTACJI :

Lp.Rodzaj czynnościTerminTermin postępowania uzupełniającego
1.Składanie deklaracji o chęci kontynuowania edukacji przedszkolnej /dotyczy dzieci już uczęszczających/05 luty – 12 luty 2021 r.——————
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym15 luty – 12 marzec 2020r.Do godz. 150026 kwiecień – 14 maj 2021r.Do godz. 1500
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy-Prawo oświatowe15 marzec – 18 marzec 2021r.Do godz. 150017 maj – 19 maj 2021r.Do godz. 1500
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych19 marzec 2021r.  godz. 90021 maj 2021r.  godz. 900
5Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia   / w kopercie do skrzynki podawczej lub podpisane zeskanowane mailem na adres przedszkola przedszkolenr1dzwo@wp.pl /19 marzec – 26 marca 2019r. od godz. 915 – do godz.150021 maj – 27 maj 2021r.od godz. 915 – do godz.1500
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych29 marzec 2021r. o godz. 120028 maj 2021r. o godz. 1200
7.Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dzieckado 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 05 kwietnia 2021r./do 04 czerwca 2021r.- rekrutacja uzupełniająca/ 
8.Przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 09 kwietnia 2021r./do 9 czerwca 2021 r. – rekrutacja uzupełniająca/
9.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia do 16 kwietnia 2021r./do 16 czerwiec 2021r. – rekrutacja uzupełniająca/
10.Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 23 kwietnia 2021r./do 23 czerwiec 2021r. – rekrutacja uzupełniająca/

DO PRZEDSZKOLA PRZYJMUJE SIĘ KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY-MIASTA DZIAŁDOWO.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunek, niż liczba wolnych miejsc, pod uwagę brane są następujące kryteria , którym będą przyznane wartości punktowe :

Lp.KRYTERIUM USTAWOWE
1.Wielodzietność rodziny kandydata*
2.Niepełnosprawność kandydata
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6.Samotne wychowywanie kandydata**
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą

*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Lp.KRYTERIA DODATKOWE USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY
1.Pozostawanie obojga rodziców/ opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym. 
2.Pozostawanie jednego z rodziców/ opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym.
3.Kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym lub wcześniejsze uczęszczanie do przedszkola pierwszego wyboru rodzeństwa kandydata.
4.Rozliczanie podatku dochodowego przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata wg miejsca zamieszkania na terenie Gminy-Miasto Działdowo.
 1. Informacja uzupełniająca : 
 2. Jako wniosek niepełny lub błędnie wypełniony uznaje się :
 1. Brak pełnych danych osobowych  – pkt I wniosku
 2. Wskazanie dwóch lub więcej przedszkoli jako placówki pierwszego wyboru – pkt II wniosku
 3. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów ustawowych – pkt III wniosku
 4. Brak oświadczeń lub oświadczenia wypełnione niezgodnie ze stanem faktycznym – pkt IV wniosku
 5. Brak podpisów obojga rodziców/prawnych opiekunów w składanym wniosku i załącznikach.
 6. Oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do przedszkola Rodzice składają zgodnie z terminem podanym w tabeli.

 Terminarz Rekrutacji pkt 5  (data wypełnienia zgodnie z pkt 5)