Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Rodziców

Nr 4/2017/2018 z dnia 20.03.2018r.

 

 

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 1 im. J. Brzechwy                          w Działdowie

 

 

Podstawa prawna: art. 83 i art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 ze zm.) Statut Przedszkola nr 1 im. J. Brzechwy w Działdowie

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1.

 

 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 1. Rada reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:

1) z innymi organami przedszkola – Radą Pedagogiczną, Dyrektorem;

2) z instytucjami poza przedszkolnymi np. samorządem lokalnym;

3) z Radami Rodziców innych placówek w celu wymiany doświadczeń.

 

 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

RADA RODZICÓW

przy Przedszkolu nr 1 im. J. Brzechwy w Działdowie

13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 2

 

 

 • 2.

 

 1. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile oddziałów jest w przedszkolu w danym roku szkolnym.
 2. Kadencja Rady trwa rok szkolny.
 3. Kadencja Rady trwa jeden rok. Ustępująca Rada działać do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno nastąpić nie później niż do 30 września danego roku szkolnego.
 4. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się możliwość:
 5. a) odwołania członka Rady na wspólny wniosek pozostałych członków Rady oraz rady oddziałowej danego oddziału. W miejsce odwołanego członka rada oddziałowa wybiera kolejnego przedstawiciela danego oddziału do Rady;
 6. b) rozwiązania Rady w trakcie roku szkolnego za zgoda co najmniej 2/3 członków rad oddziałowych.
 7. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady Rodziców ubędzie jeden z  członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 8. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

 

 

 1. Cele i zadania Rady Rodziców

 

 • 3.

 

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
 2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) współpracę z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną,

2) aktywne działania na rzecz Przedszkola,

3) reprezentowanie rodziców wychowanków  Przedszkola,

4) formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych zakresem kompetencji,

5) wspieranie organizacyjne i finansowe działań statutowych Przedszkola.

 

 1. Zadaniem Rady Rodziców jest:
 2. a) współpraca z radami oddziałowymi;
 3. b) wspomaganie Przedszkola i współudział w zakresie organizacji zajęć , warsztatów , prelekcji, imprez i spotkań okolicznościowych , wycieczek itp. organizowanych dla dzieci , rodziców i środowiska;
 4. c) wspomaganie dzieci uczęszczających do Przedszkola będących w trudnej sytuacji np. losowej, materialnej;
 5. d) wspomaganie działań Przedszkola związanych z upowszechnianiem wiedzy pedagogicznej rodziców oraz włączania ich w życie Przedszkola;
 6. e) opiniowanie wyboru firmy ubezpieczeniowej, która obejmie dzieci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w danym roku szkolnym;

f)wspomaganie Przedszkola w zakresie poprawy warunków działalności i wyposażenia;

 1. g) organizowanie prac użytecznych na rzecz dzieci i Przedszkola;
 2. h) opiniowanie na wniosek Dyrektora lub rady pedagogicznej Przedszkola innych spraw dotyczących pracy przedszkola.

 

III. Tryb przeprowadzania wyborów

 

 • 4.

 

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rad oddziałowych:

 

 1. Wybory do Oddziałowych Rad Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Przedstawiciele do Oddziałowych Rad Rodziców wybierani są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
 3. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 4. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 5. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
 6. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice wychowanków danego oddziału obecni na zebraniu.
 7. W wyborach do Rad Oddziałowych jedno dziecko może reprezentować tylko jeden rodzic.
 8. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.
 9. Do komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
 10. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania.
 11. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest ustalenie wyników głosowania (zliczenie głosów).
 12. Wybrani członkowie każdej Rady Oddziałowej wyłaniają ze swojego grona jednego przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przedszkola.
 13. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, reprezentanta Rady Oddziałowej do Rady Rodziców przedszkola może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.
 14. Z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół, który po podpisaniu przekazany zostaje przewodniczącemu Oddziałowej Rady Rodziców.

 

 • 5.

 

 1. Rada Oddziałowa może występować w porozumieniu z nauczycielami oddziału, z wnioskami do Dyrektora i Rady Pedagogicznej w sprawach istotnych dla wychowanków.

 

 1. Rada Oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium Rady Rodziców w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoprzedszkolnym, a jej pracami kieruje przewodniczący.

 

 • 6.

 

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców:

 

 1. Wybrani przedstawiciele poszczególnych oddziałów do Rady Rodziców uczestniczą w zwołanym przez Dyrektora Przedszkola pierwszym zebraniu Rady Rodziców.
 2. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 3. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego w głosowaniu tajnym , na wniosek członka rady Rodziców w głosowaniu jawnym.
 4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 5. Zadania Dyrektora Przedszkola podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców:

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

 1. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 2. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 3. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 4. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.
 5. W takim samym trybie jak wybór przewodniczącego Rady Rodziców, Przewodniczący Rady Rodziców przeprowadza wybór pozostałych członków zarządu Rady Rodziców: zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza oraz członków Komisji Rewizyjnej.

 

 • 7.

 

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

 

 1. Struktura Rady Rodziców

 

 • 8.

 

 1. Pracami Rady Rodziców, kieruje Prezydium jako wewnętrzny organ.
 2. Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 członków: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika.
 3. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu.

 

 • 9.

 

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

 

 • 10.

 

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:

1) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,

2) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 1. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi (na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym po zakończeniu swojej kadencji).

 

 

 • 11.

 

 1. Prezydium Rady Rodziców spośród członków Rady może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.
 2. Komisje i zespoły mogą być tworzone z członków prezydium, członków Oddziałowych Rad Rodziców lub osób z i spoza przedszkola, współdziałających z rodzicami w charakterze ekspertów.

 

 1. Kompetencje Rady Rodziców i rad oddziałowych

 

 • 12.

 

 1. 1. Do kompetencji stanowiących rady należy:
 2. a) uchwalenie regulaminu swojej działalności.

 

 1. Do kompetencji opiniodawczych należą:
 2. a) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
 3. b) opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji , których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej ,wychowawczej,  opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola ;
 4. c) opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Przedszkolu;
 5. d) opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego zatrudnionego w Przedszkolu  do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

 

3.Do innych uprawień należą:

 1. a) występowanie do dyrektora , rady pedagogicznej , organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
 2. b) występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 3. c) delegowanie dwóch przedstawicieli Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora przedszkola.

 

 1. Organizacja pracy Rady Rodziców

 

 • 13.

 

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

 

 • 14.
 1. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 2. W posiedzeniach Rady mogą brać udział – z głosem doradczym – Dyrektor, przedstawiciele Rad Oddziałowych lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

 

 • 15.

 

 1. Działalność Rady dokumentowana jest w formie protokołów.

 

 1. Protokół z zebrania Rady zawiera w szczególności: porządek zebrania , datę zebrania , obecność , zwięzłe informacje na temat ustaleń , podjęte uchwały.

 

 1. Protokoły te stanowią dokumentację Przedszkola i przechowywane są w kancelarii.

 

 1. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący i członkowie obecni na posiedzeniu.

 

 1. Członkowie rady są zobowiązani w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu Rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

 

 • 16.

 

 1. Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców, Rad Oddziałowych, Dyrektora lub wychowawcy.

 

 

VII. Podejmowanie uchwał

 

 • 17.
 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

 

 1. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem lub wyższym interesem Przedszkola to Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie siedmiodniowym uzgadnia z radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

 

 1. W razie braku uzgodnienia , o którym mowa wyżej Dyrektor lub Rada przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu przedszkole.

 

 1. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

 1. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

VIII.  Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców

 • 18.1. Członkowie Rady mają prawo do:

1) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych;

2) wyrażania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola;

3) głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

 1. Członkowie Rady mają obowiązek:

1) aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady;

2) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 1. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców
 • 19.

1.Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

2.W  celu gromadzenia środków rada rodziców korzysta z założonego rachunku bankowego.

 1. Do zakładania lub likwidowania oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnieni członkowie Rady lub pracownicy posiadający pisemne upoważnienie udzielone przez Radę.

4.Wpłaty rodziców są dokonywane w formie przelewów na w/w rachunek bankowy.

 1. Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu Rada uchwala plan działalności finansowej obejmujący w szczególności planowane dochody i wydatki z funduszu Rady. Zmiany           w planie finansowym- preliminarzu  podejmowane są również poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.
 2. Na podstawie przyjętego planu finansowego Rada ustala proponowaną wysokość dobrowolnej składki rodziców na fundusz rady w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki i podaje wiadomości rodziców.
 3. Ze zgromadzonych środków finansowych Rada może wspierać działalność Przedszkola poprzez finansowanie lub dofinansowanie w szczególności :
 4. a) zajęć, warsztatów , prelekcji, imprez i spotkań okolicznościowych , wycieczek, spektakli itp. organizowanych dla dzieci , rodziców i środowiska;
 5. b) upominków dla dzieci , nagród konkursowych itp.;
 6. c) zakupu pomocy i zabawek;
 7. d) innych artykułów wynikających z bieżących potrzeb Przedszkola (dotyczących wyposażenia , konserwacji, naprawy, drobnego remontu itp.);
 8. Wszystkie dochody i wydatki wymagają udokumentowania w formie pisemnej , w szczególności poprzez pobranie faktury, rachunku wystawionego na Radę lub paragonu.
 9. Przy dokonywaniu zakupów czy zawieraniu umów Rada nie może korzystać z NIP-u i regonu Przedszkola.

10.W przypadku braku możliwości otrzymania rachunku lub faktury wystawionych na Radę , dopuszcza się możliwość pobrania faktury  imiennej wystawionej na Przewodniczącego Rady.

 1. Dochody i wydatki planuje się w preliminarzu w sumach brutto – wg źródeł pochodzenia oraz wg przeznaczenia środków.
 2. Planowane dochody i wydatki powinny być zbilansowane.
 3. Wydatki z funduszu Rady dokonywane są zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem wydatków na dany rok szkolny.
 4. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
 5. Realizatorem planów działalności Rady są przedstawiciele Rady lub Dyrektor                            w zakresie ustalonym z Radą.
 6. Środki materialne zakupione z funduszy Rady stają się własnością Przedszkola.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • 20.

 

 1. Zmiany w regulaminie wprowadzane będą nowelizacją zatwierdzoną uchwałą Rady Rodziców.
 2. Regulamin niniejszy ustanawia i interpretuje Prezydium Rady Rodziców.
 3. Wnioskować o zmiany w niniejszym Regulaminie może tylko Rada Rodziców.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rada , a w przypadku braku porozumienia ostateczna decyzję podejmuje Przewodniczący.
 5. Od dnia obowiązywania niniejszego Regulaminu, wszystkie organa Przedszkola zobowiązane są do zapoznania się z jego treścią i nienaruszania jego postanowień.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ustanowienia tj. z dniem 20.03.2018 roku i obowiązuje na czas nieokreślony.