KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy
w Działdowie oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie, które reprezentuje Dyrektor Przedszkola, tel.23 697 24 85, adres: ul. Grunwaldzka 2, 13-200 Działdowo, e-mail: przedszkolenr1dzwo@wp.pl,
 2. Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie, dostępny jest pod adresem e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl
 3. Dane osobowebędą przetwarzane:
 4. dla celów wypełniania obowiązków edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i Prawa Oświatowego i realizacji zadań statutowych przedszkola;
 5. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
 6. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedszkola, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 7. w jednym lub większej liczbie określonych celów, na które została wyrażona zgoda (m.in. udziału w realizowanych przez placówkę projektach i programach, wykorzystaniu wizerunku dziecka);

4.Powyższe dane osobowe będą przekazywane odpowiednio:

 1. do systemu informacji oświatowej,
 2. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 3. operatorom pocztowym i kurierom,
 4. służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
 5. organom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach dot. obowiązku przedszkolnego, a w przypadku danych fakultatywnych – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony
  o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą, rodzic/prawny opiekun ucznia, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
  z przepisów prawa):

  • dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); dostępu oraz prawo do żądania sprostowania
  • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją celów edukacyjnych, opiekuńczych
  i wychowawczych, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Przedszkole jest brak możliwości realizacji zadań edukacyjnych przez placówkę.
 2. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa oraz z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook (dane przetwarzane na podstawie zgody).

Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO PRZEDSZKOLA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie, które reprezentuje Dyrektor Przedszkola, tel.23 697 24 85, adres: ul. Grunwaldzka 2, 13-200 Działdowo, e-mail: przedszkolenr1dzwo@wp.pl,
 2. Z inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie, można skontaktować się poprzez adres e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl
 3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedszkola. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje: wejścia do budynku przedszkola, teren przedszkola,korytarze, szatnie, teren przedszkola, plac zabaw.
 4. Podstawą prawną dla prowadzenia monitoringu jest: art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz art. 222 Kodeksu pracy.
 5. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej
 6. Dane przechowywane będą przez 2 tygodnie dni zgodnie z przepisami prawa i nie dłużej niż jest to konieczne. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie, chyba, że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku, z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(UODO).

Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Kraśniewska.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ikrasniewska.oda@wp.pl

__________________________________________