Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 1 im. J. Brzechwy w Działdowie

Przedszkole nr 1 im. J. Brzechwy w Działdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia i ułatwienia• Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo• Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi• Strona częściowo spełnia wymogi techniczne, dotyczące dostępności, może się więc zdarzyć, że nie zawsze je osiągniemy• Informacje na stronie są na bieżąco aktualizowane• Użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków, aby zwiększyć rozmiar czcionek oraz kontrast wyświetlania• Strona internetowa posiada dostęp z poziomu urządzeń mobilnych• Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych danej przeglądarki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności• Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-18

Informacje zwrotne i dane kontaktowe• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: 

Małgorzata Sochocka

E-mail: przedszkolenr1dzwo@wp.pl

Telefon: 23 697 24 85

Każdy ma prawo:• zgłosić uwagi dotyczące dostępności strony,• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,• wskazanie czego dotyczy żądanie,• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Składanie skarg i wniosków

Każdy ma prawo żądać zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może też zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, czego dotyczy żądanie oraz sposób kontaktu. Osoba żądająca powinna także określić dogodny dla niej sposób realizacji żądania.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Sochocka- dyrektor• E-mail: przedszkolenr1dzwo@wp.pl• Telefon: 23 697 24 85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna1. Przedszkole posiada jeden podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu doparterowej części przedszkola.2. Przedszkole nie posiada windy podnoszącej do I piętra umożliwiającą dostęp do sal zajęć i innych pomieszczeń. 3. Nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.4. Przedszkole nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.5. W przedszkolu nie stosuje się informacji głosowych. Brak też innych udogodnień.6. Do przedszkola i jego pomieszczeń może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.7. Przed przedszkolem jest parking, ale nie ma  wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.